در حال بارگذاری

همکاری های فرودگاهی سوریه و روسیه توسعه می یابد