در حال بارگذاری

همایش جهانی صلح با حضور جمهوری اسلامی ایران در پکن آغاز شد