در حال بارگذاری

هاشمی از سابقون و مقربون انقلاب و امام ره بود