در حال بارگذاری

نیروی کار لرستان آزاد شده از یک شیوه تولید روستایی و عشایری است