در حال بارگذاری

نوربخش انتخاب اشکانی از اول اشتباه بود بنا به شرط کنترل شدن می تواند موفق شود