در حال بارگذاری

نماینده شطرنج ایران مقابل حریف هلندی پیروز شد