در حال بارگذاری

نماینده آیت الله سیستانی پرهیز عشایر از رسوم نادرست را خواستار شد