در حال بارگذاری

نمایش اتحاد رهبران آلمان و فرانسه در ۱۰۰سالگی پایان جنگ جهانی اول