در حال بارگذاری

نقص فنی هواپیمای مسیر مشهد به تهران را مجبور به فرود اضطراری کرد