در حال بارگذاری

نفربرها در خیابانهای پاریس بازداشت ۱۰۰۰ نفر