در حال بارگذاری

نفتکش های عراقی جان مردم را تهدید می کند