در حال بارگذاری

نظامیان روس نخستین کاروان حامل کمک های بشردوستانه را به منبج رساندند