در حال بارگذاری

نشست ورشو درباره معامله قرن آمریکایی محکوم به شکست است