در حال بارگذاری

نشست مشترک اطلاعاتی همسایگان علیه داعش در افغانستان