در حال بارگذاری

نرخ تورم در سمنان بیشتر از متوسط کشوری است