در حال بارگذاری

نبود سوخت برای شناور خدمات رسان خارگ غیرقابل پذیرش است