در حال بارگذاری

نایب رئیس کانون زنان بازرگان ایران بخش داخلی بیش از خارجی ها بر اقتصاد کشور فشار وارد کرده است