در حال بارگذاری

ناکامی خصوصی سازی در اولین مزایده 97