در حال بارگذاری

نام نامزد احتمالی تصدی وزارت دفاع عراق اعلام شد