در حال بارگذاری

ناطق نوری توصیه ای در مورد عزل و نصب های دولت نداشته است