در حال بارگذاری

ناتو در حمله به لیبی از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده بود