در حال بارگذاری

ناتو احتمالا در حمله به لیبی از بمب های حاوی اورانیوم استفاده کرده است