در حال بارگذاری

میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات