در حال بارگذاری

میزان ارز تخصیص یافته به شرکت ها را کنترل می کنیم