در حال بارگذاری

میزان آب های زیرسطحی زنجان در مناطق بحرانی تا 140 سانتیمتر کاهش یافت