در حال بارگذاری

مک کین به ترامپ اگر پوتین را مسئول نمی دانی نشست یا او را لغو کن