در حال بارگذاری

مکوندی اگر فقط به ماندن فکر کنیم سقوط خواهیم کرد هنوز به شرایط ایده آل نرسیدیم