در حال بارگذاری

مکرون گفتگویی پربار با ترامپ در مورد مسائل مختلف داشتم