در حال بارگذاری

موضع گیری مقام آمریکائی در لبنان علیه ایران و حزب الله لبنان