در حال بارگذاری

موضع گیری رئیس مجمع ملی قدرت خلق کوبا درباره سوریه