در حال بارگذاری

موافقت شورای حقوق بشر با تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره فلسطین