در حال بارگذاری

معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد