در حال بارگذاری

معاون استاندار ساکنان الحدیده اجازه نخواهند داد این استان اشغال شود