در حال بارگذاری

مطبوعات باید آزاد و مستقل باشند ولی کسی حق انتقاد از دولت را ندارد