در حال بارگذاری

مصرف گاز در استان سمنان ۶ درصد افزایش یافت