در حال بارگذاری

مصرف برق در ساعات پیک ۶ هزارمگاوات کاهش یافت