در حال بارگذاری

مصدومیت پایم طوری است که نمی توانم راه بروم جواب واخائف را داخل قفس می دهم