در حال بارگذاری

مسابقات قهرمانی تیر و کمان نظامیان جهان سیزم به میزبانی ارتش برگزار می شود شرکت ۱۰۰ورزشکار از هفت کش