در حال بارگذاری

مسؤلیت سازمان حج را در فضایی سخت و قطعی روابط با عربستان پذیرفتم