در حال بارگذاری

مرکز درمانی 24 ساعته و پزشک متخصص در شمال شهر بیرجند ایجاد شود