در حال بارگذاری

مرکز آمار پارسال صدور پروانه واحدهای مسکونی 2 1 درصد کم شد