در حال بارگذاری

مرکزی دولت در بحث اشتغال روستایی مطابق نظر مجلس عمل نکرده است