در حال بارگذاری

مردم حق دارند از شناگاه های سالم و ایمن استفاده کنند تعداد شناگاه های زرد کشور کم نیست