در حال بارگذاری

مردم این منطقه از نبود بازار برای فرش تولیدی رنج می برند