در حال بارگذاری

مردمی بودن یکی از عوامل اصلی اقتدار نظام اسلامی ایران است