در حال بارگذاری

مخالفت ترامپ با پیشنهادی مبنی بر بازگشایی موقت دولت