در حال بارگذاری

محکوم قصاص به نفس در چهارمحال وبختیاری بخشیده شد