در حال بارگذاری

محمود عباس قدس شرقی فلسطینی و عربی باقی می ماند