در حال بارگذاری

مجمع عمومی سازمان ملل درباره مهاجرت به توافق رسید