در حال بارگذاری

مجمع عمومی سازمان ملل بر سر قرارداد جهانی مهاجرت به توافق رسید